RURAL

ASSOCIATION

SUPPORT

PROGRAMME

 

Ngjarje

home / ngjarje

 

 

Prezantimi i projektit BMI ne eventin e organizuar nga ANRD

Projekti BalkanMed INNOVA është prezantuar nga Drejtori Ekzekutiv i RASP z. Petrit Dobi në eventin e organizuar nga Rrjeti Shqiptar për Zhvillimin Rural me datë 05 Prill 2019 në hotel Kapital në Tiranë.

Në fokusin e këtij prezantimi ishte platforma e ngritur nga Projekti e quajtur web-school si dhe thirrja për shprehje interesi dhe pjesëmarrje të aktorëve të ndryshëm në kurset e kësaj platforme.

Të pranishmit, veçanërisht përfaqësues të organizatave dhe bizneseve rurale dhe studentë të universitetit Bujqësor të Tiranës shprehen interes në njohjen e kësaj platforme përmes pyetjeve të ndryshme.

Hapet Thirrja per shkollen online

Organizata RASP, në kuadër të projektit Balkan-Mediterranean Centre for Entrepreneurship and innovation (BalkanMed INNOVA), njofton fillimin e regjistrimeve për kurset online në platformën Web-school,në 4 fusha ekonomike me rëndësi strategjike për zhvillimin socio-ekonomik, dhe konkretisht:

I. Turizmi dhe trashëgimia kulturore

II. AGRI (Bujqësia dhe agro-përpunimi)

III. Teknologjitë e informacionit dhe komunikimit (TIK)

IV. Energjia dhe mjedisi (E&M)

Në kurset e trajnimit online mund të regjistrohen:

 Të rinjtë, të papunët, sipërmarrësit potencialë,  të cilët dëshirojnë të fitojnë dhe/ose përmirësojnë njohuritë dhe aftësitë e tyre në lidhje me sipërmarrjen dhe të krijojnë kompaninë e tyre;

 Sipërmarrësit që dëshirojnë të zgjerojnë biznesin/aktivitetin e tyre, apo të përmirësojnë nivelin e njohurive të tyre në lidhje me sipërmarrjen dhe rritjen e konkurrueshmërisë së kompanisë ekzistuese të tyre;

 Profesionistë-praktikantë, të cilët dëshirojnë të zhvillojnë dhe zgjerojnë biznesin e tyre;

 SME-të në përgjithësi;

 Trajnerë, studiues të rinj të doktoraturës, doktorantë, akademikë të rinj dhe organizata trajnuese të interesuara për integrimin e plan-programit (kurrikules) dhe materialeve mësimore të zhvilluara në proceset e tyre të trajnimit;

Regjistrimi i pjesëmarrësve mund të bëhet duke u regjistruar online në linkun:

http://www.balkanmed-innova.eu/index.php/call-of-interest-for-free-online-courses

 

Inkubacioni mbi rritjen e farës (Event-Public), Shkup, Maqedonia Veriore më 10-12 dhjetor 2018

Tre seminare të studentëve dhe ekspertëve nga tre vende të Ballkanit Perëndimor, Shqipëria, Kosova dhe Maqedonia e Veriut kanë marrë pjesë në seminarin e rritjes së farave. AUT, RASP dhe UP kanë mbështetur logjistikën lokale dhe transportin për studentët nga AL dhe KS.

Ekipi shqiptar i përbërë nga gjashtë studentë kanë paraqitur katër ide; Ekipi kosovar përbëhej nga 5 studentë dhe paraqiti dy ide të zgjedhura; Ekipi i Maqedonisë Veriut ishte i përbërë nga 6 studentë që paraqitnin 5 ide.

Gjatë ditës së parë u trajtua tema: Zhvillimi i një Dëshmi të Konceptit për të përshpejtuar rritjen; - Zhvillimi i modelit të biznesit. Këto tema janë zhvilluar nga Dimitar Trajanov, ekspert nga FINKI.

Ditën e dytë studentët kanë punuar në grupe mikse për të zhvilluar idetë e tyre të biznesit. Ata janë ndihmuar nga Petrit Dobi, ekspert nga RASP, Dimitar Trajanov, ekspert nga FINKI dhe eksperti Fisnik Shaqiri nga Universiteti i Prishtinës. Gjatë punës në grup, studentët kanë kontaktuar ekspertë nga vendet e V4 (SPU Nitre, WIRELESS dhe SZIU) për t'u konsultuar për çështje teknike.

Dita e tretë u planifikua vetëm për paraqitjen e ideve të zhvilluara nga ekipet e studentëve. Prezantimet janë ndjekur në internet nga të gjithë ekspertët e konsorciumeve. Prezantimet e ideve të zhvilluara janë ndjekur nga Nevena Alexandrova-Stefanova, UN FAO, Sistemet e Inovacionit Bujqësor dhe Zyrtari për Ndarjen e Dijesve, Zyra Rajonale për Evropën dhe Azinë Qendrore. Në fund të kësaj ngjarje çdo ekip ka përgatitur një plan pune për punën e vazhdueshme në zgjidhjen që duhet ndjekur në muajt në vijim të projektit. Puna individuale e nxënësve ka vazhduar pasi ata u kthyen nga workshopii e trajnimit.

 

Përzgjedhja e finalistit, Godollo, Hungari, më 26 nëntor 2018

Kjo ngjarje u organizua në linjë me Skype. Partnerët kanë diskutuar për ngjarjen e ardhshme në Shkup, pjesëmarrësit dhe logjistika të tjera të ngjarjes së rritjes së farës.

Në këtë takim u miratua lista përfundimtare e ideve që do të zhvillohen në workshopin e Shkupit më 10-12 dhjetor 2018. U vendos që të vazhdojmë të punojmë me 12 ide. Në listën përfundimtare janë mbajtur pothuajse të gjitha idetë që vijnë nga Universiteti i Prishtinës dhe Universiteti Bujqësor i Tiranës (respektivisht dy ide dhe 4 ide). Si ide që vinin nga studentët e FINKI-Maqedonisë së Veriut, u vendos që të mbaj maksimumin e ekipeve në lojë, duke qene se shpenzimet për pjesëmarrjen e tyre ishin shumë të ulëta. Pra, sipas disponueshmërisë, të gjithë aplikantët nga Maqedonia Veriore mund të marrin pjesë në workshop, por vetëm një maksimum prej 6 ideve mund të paraqiten.

Drafti i programit për ngjarjen është diskutuar dhe miratuar. Në këtë takim u diskutua gjithashtu për logjistikën dhe çështje të tjera organizative.

 

Prezantimi i tavolinës së para-inkubacionit, Prishtinë më 3 tetor 2018

Gjatë kësaj ngjarjeje janë prezantuar 2 ide nga 5 studentë të Universitetit të Prishtinës. Pyetje nga ekspertët dhe studentët si dhe diskutimet kanë ndjekur çdo prezantim. Përmes kësaj ngjarjeje shumë çështje teknike dhe konceptuale janë sqaruar për idetë e paraqitura. Nxënësit kanë mësuar nga diskutimet dhe sugjerimet, mbi këtë bazë ata kanë adoptuar idenë për zhvillim të mëtejshëm.

 

Prezantimi i tavolinës para-inkubacioni, Tiranë, më 2 tetor 2018

Gjatë kësaj ngjarjeje janë paraqitur të gjitha idetë që vijnë nga studentët e Universitetit Bujqësor të Tiranës, 4 ide. Pyetje nga ekspertët dhe studentët si dhe diskutimet kanë ndjekur çdo prezantim. Përmes kësaj ngjarjeje shumë çështje teknike dhe konceptuale janë sqaruar për idetë e paraqitura. Nxënësit kanë mësuar nga diskutimet dhe sugjerimet, mbi këtë bazë ata kanë adoptuar idenë për zhvillim të mëtejshëm.

 

Prezantimi i tavolinës së para-inkubacionit, Shkup, më 27 shtator (dhe 4 tetor) 2018

Gjatë kësaj ngjarjeje janë paraqitur të gjitha idetë që vijnë nga studentët e FINKI, 8 ide në datën e parë dhe 5 ide të tjera në javën e ardhshme. Pyetje nga ekspertët dhe studentët si dhe diskutimet kanë ndjekur çdo prezantim. Përmes kësaj ngjarjeje shumë çështje teknike dhe konceptuale janë sqaruar për idetë e paraqitura. Nxënësit kanë mësuar nga diskutimet dhe sugjerimet, mbi këtë bazë ata kanë adoptuar idenë për zhvillim të mëtejshëm.

 

Përzgjedhja e PoC ose startups - konkurrenca ide (Webinar) 25 gusht 2018

Më 25 gusht u organizua një takim në Skype për identifikimin e të gjitha aplikacioneve dhe përzgjedhjen e startimeve të mundshme, si dhe planifikimin e hapave të mëtejshëm.

Të gjitha aplikacionet e regjistruara në ueb faqen e projektit, që vijnë nga tre universitete përkatëse të Shqipërisë, Kosovës dhe Maqedonisë së Veriut, janë regjistruar në bazën e të dhënave dhe u janë dërguar të gjithë partnerëve të projektit për shqyrtim. Janë shqyrtuar 20 ide të paraqitura nga 35 studentë nga FINKI (Maqedonia Veriore) AUT (Shqipëri) dhe UP (Kosovë), dhe vetëm një ide është përjashtuar nga lista e miratuar.

Gjatë takimit të partnerëve të projektit, çdo aplikim është diskutuar dhe kontrolluar me kujdes nëse ideja ishte në përputhje me udhëzimet e projektit dhe kriteret e vendosura në thirrjen për gjenerimin e idesë.

Pastaj lista e ideve është miratuar për zhvillim të mëtejshëm.

Kjo ngjarje ishte fillimi i procesit të gjatë për zhvillimin e ideve që studentët i kanë prezantuar. Në këtë takim u miratua edhe struktura e prezantimeve, për ngjarjen e radhës "Prezantimi i para-inkubacionit"

Në këtë takim u vendos edhe për orarin e prezantimeve të tavolinave në tri universitetet / vend synuara te WB6.

 

Hapet thirrja per prezantim te ideve per bujqesine dixhitale

 

Projekti “INCUBATOR FOR DIGITAL FARMING” financuar nga Fondi Visegrad, ka hapur thirrjen për gjenerimin e ideve për ata studentë të interesuar të bujqësise dhe informatikes nga Universiteti Bujqësor i Tiranës, Universiteti i Prishtinës dhe UKIM Shkup, për të paraqitur  koncept idetë e tyre

Secili student ose grup studentesh (deri ne 3 persona) është i ftuar të paraqesë idenë e tij për aplikimin e teknologjisë dixhitale dhe zgjidhjeve në çdo fushë të sektorit bujqësor.

Idetë më të mira do të zhvillohen me ndihmën e një ekipi të specializuar ekspertësh dhe do të ndjekin një proces konkurues. Gjashte studente nga secili universitet do te marrin pjese ne procesin e zhvillimit te ideve prane inkubatoreve ne Maqedoni dhe me vone ne Budapest

Më shumë informacion rreth gjenerimit të idesë do të publikohet në ditët e ardhshme në faqen tonë të internetit, si dhe në mediat e tjera sociale.

Thirrja do të jete e hapur për 1 muaj.

 

Eventi lancues i projektit BalkanMed INNOVA

 

Më 18 dhjetor në Hotel Mondial u organizua eventi lanchues i Projektit BalkanMed INNOVA (Qëndra ballkanike - mesdhetare për sipërmarrje dhe inovacion), një projekt i finacuar nga Bashkimi Europian në kuadrin e programit “INTERREG Balkan-Mediterranean 2014-2020”

Ky projekt, shtrihet në disa vende të ballkanit dhe konkretisht, në Greqi, Shqipëri, ish Republikën jugosllave të Maqedonisë, Bullgari dhe Qipro. Projekti synon te nxisë mentalitetin sipërmarrës, nxisë bizneset e reja në drejtim të aplikimit të ideve novatore dhe teknologjive bashkëkohore, kryesisht për bizneset e vogla dhe të mesme, si dhe të nxisë një kulturë më miqësore ndaj sipërmarrjes dhe rritjes së bizneseve të vogla dhe të mesme në katër fusha të rëndësishme të ekonomisë në vendet e Ballkanit:

1.Turizmi dhe trashëgimia kulturore

2. Agrobiznesi

3. Teknologjitë e komunikimit dhe informacionit për SMEtë

4.Energjia dhe Mjedisi

Partneri shqiptar RASP ndër të tjera ka për detyrë të zhvillojë kurrikulat dhe programet për sektorin bujqësor. Projekti i adresohet të gjithë sipërmarrësve të rinj, që kanë filluar apo duan të fillojnë një biznes në fushat e mësipërme. Projekti do të organizojë kurse të hapura për të gjithë, mbështetur në një platformë on line. Pritet që nga ata që do të ndjekin kurset on line, 20% do të zhvillojnë idetë e tyre të biznesit dhe një pjesë e tyre, nën asistencën e ekspertëve do të paraqesin një plan biznesi dy vjecar. Planet e biznesit do të vlerësohen nga ekspertët dhe idetë më të mira do të shpërblehen me grante.

Bizneset që do të mbështesë projekti do të shërbejnë si modele të mira për shumë sipërmarrës të tjerë, që do të ndjekin këto modele dhe përqasje.

Ky event u prit me interes nga aktorë të ndryshëm publik dhe privatë. Në të morën pjesë përfaqësues të ministrisë së bujqësisë, zyrës së FAO në Shqipëri, Pedagogë të Universitetit bujqësor, përfaqësues të organizatave qeveritare dhe të rrjetit për zhvillim rural, biznese të fushave të përfshira, si dhe studentë të masterit dhe doktoraturës që janë edhe target grup i projektit.

 

 

Panairi i Dhise Hasi

 

Në kuadër të projektit "Zhvillimi i markës së cilësisë së mishit të kecave të dhisë së Hasit"Shoqata e Blegtorëve të Dhisë Hasi e mbështetur nga RASP, në vazhdim të aktiviteteve të saj për promovimin e punës së blegtorëve dhe të racës së dhive Hasi, më datën 02 Tetor 2015 organizoi pranë sheshit të fushës së futbollit të qytetit Krumë Panairin e Dhisë HASI. Aktiviteti kishte për objektiv Promovimin e vlerave racore dhe produktive të dhisë së racës autoktone “HASI”, punës së blegtorëve Hasian për mbarështrimin e kësaj race dhe nxitjen e një zhvillimi të qëndrueshëm të Rajonit duke shfrytëzuar resurset natyrore dhe ato njerëzore.”

Aktivitetet kryesore të kësaj dite ishin:

1. Konkursi blegtoral për dhinë “HASI” (dhi, cjep e remont)

2. Prezantim i nënprodukteve të qumështit (djath, gjalp, gjizë etj)

3. Njohja dhe krijimi i mundësive për përmirësimin e marrëdhënieve midis prodhuesve e përpunuesve me tregtarë të ndryshëm

 

Në këtë panair morën pjesë 14 mbarështues të dhisë Hasi të cilët sollën mesatarisht nga 9-10 krerë dhi dhe 2 prodhues të bylmetit. Gjithashtu panairi u ndoq nga përfaqësues të Ministrisë së Bujqësisë, Drejtues të MADA, Pushteti lokal I qytetit Has si dhe nga pedagogë të Universitetit Bujqësor Kamëz. Në përfundim të panairit, komisioni i vlerësimit i përbërë nga Kryetari I shoqatës së Blegtorëve të dhisë Hasi dhe specialistë të Drejtorisë së Bujqësisë dhanë vlerësimet për fermerët dhe produktet më të mira të panairit.

 

 

Workshop të FAO në Korcë, Berat, Shkodër

 

RASP po zbaton disa aktivitete në kuadër të projektit "Zhvillimi i Kapaciteteve të Qëndrave të Transferimit të Teknologjive Bujqësore dhe zgjerim të shërbimeve për projektet e diversifikimit rural ", financuar nga FAO. Objektivi kryesor i këtij projekti është zhvillimi i kapaciteteve për përgatitjen dhe zbatimin e projektit diversifikimi rural në përputhje me kërkesat e BE-së . Në kuadër të këtij projekti janë realizuar tre seminare.

 

Workshopi i parë  me tematik "Zhvillimi i qëndrueshëm i mbarështimit dhe blegtorisë për kafshët e vogla ripërtypëse: Një mundësi e mirë për të rritur përfitimet e bagëtisë mbarështuese dhe përmirësimi i  standardit të jetesës në zonat malore" u zhvillua më 19 shtator 2013 në Qarkun e Korçës. Pjesëmarrësit ishin fermerët, specialistët e ekstensionit, specialistët e QTTB dhe aktorët e tjerë të sektorit në rajon. Workshop synonte rritjen e përfitimetve të mbarështuesve blegtorale dhe përmirësimin e standarteve të jetesës në këto zona. Ekspertët kombëtarë Znj. Lumturie Papa dhe Z. Petrit Dobi, së bashku me eksperten ndërkombëtare Znj .Maite Lasarte prezantuan teknologjitë moderne dhe teknologjit e mundshme që mund të përdoren në Rajonin e Korçës .

 

Workshopi i dytë "Rritja e konkurrueshmërisë në prodhimin dhe tregtimin e ullirit dhe prodhimit të vaj ullirit në Qarkun e Beratit" u mbajt më 10 tetor 2013 në Qarkun e Beratit. Pjesëmarrësit ishin fermerët, specialistët e ekstensionit, specialistët e QTTB dhe aktorët e tjerë të sektorit në rajon. Përpos rritjes së prodhimit të sasisë së ullirit dhe vajit të ullirit rëndësi të vecantë kishte edhe aspektin e zhvillimit rural për rajonin . Ekspertët Kombëtar Z. Ferdi Brahushi dhe Z. Petrit Dobi së bashku me ekspertin ndërkombëtar Z. Juan M. Caballero folën mbi teknologjitë e duhura për rritjen e prodhimit të ullirit dhe vajit të ullirit, duke dhënë dhe mundsi për rritjen e të ardhurat të banorëve.

 

Workshopi i tretë "Rritja e Konkurrueshmërisë në prodhimin dhe tregtimin e perimeve në Rajonin e Shkodrës", u krye më 24 tetor 2013 në Qarkun e Shkodrës. Pjesëmarrësit ishin fermerët, specialistët e ekstensionit, specialistët e QTTB dhe aktorët e tjerë të sektorit në rajon. Me qëllim rritjen e cilësisë dhe sasisë së prodhimit të perimeve. Ekspertët Kombëtar Z. Frida Carka dhe Z. Petrit Dobi së bashku me ekspertin ndërkombëtar Z.Vladimir Kokarev paraqitën teknolgji shumë interesante për marketingun, prodhimin, zhvillimin rural që mund të rrisin të ardhurat nga prodhimi i perimeve në Qarkun e Shkodrës.

 

Në çdo workshop, pjesëmarrësit u ndihmuan nga ekspertë për të diskutuar prioritetet e tyre për pajisje dhe nevojave për trajnim. Workshop-et u mbyllën nga minuta diskutimesh dhe konkluzionesh.

 

 

Panairi i agroturizmit në Margegaj

 

Me datën 14 Shtator 2013, RASP (Programi i Mbështetjes së Shoqatave Rurale) në bashkëpunim me Këshillin e Qarkut dhe Komunën Margegaj, organizuan në fshatin Valbonë të Komunës Margegaj – Kukes, Panairin e Agroturizmit në kuadër të projektit “FARM-TOUR  Zhvillimi i Agroturizmit në zonat Veriore të Shqipërisë dhe në atë Lindore të Malit te Zi”.

 

 Pas historisë së sukseshme të dy panaireve të mëparshme të Agroturizmit, kjo ishte hera e tretë që organizohej me mbështetjen e këtij projekti, i cili u dha mundësinë fermerve lokal të zonës Margegaj, dhe gjithashtu atyre të Shishtavecit, Fierzës të rajonit të Tropojës për të marrë pjesë dhe që të paraqesnin produktet e tyre bujqësore dhe blegtorale, me gatime tradicionale, për të shfaqur punët e dorës artizanale dhe produkte të tjera karakteristike që lidhen me agroutourismin.

 

Cermona e hapjes së aktivitetit u cel me fjalime përshëndetëse nga përfaqësuesit e projektit dhe përfaqësues të institucioneve publike, të cilët ftuan pjesëmarrësit të vizitojnë panairin me produktet e promovuara tradicionale që ishin të paketuara, të etiketuara dhe përmbanin element të tjerë të marketingut dhe sigurisë së ushqimit. Varietetet e produkteve blegtorale, derivatet, bimët medicinale, bimët tradicionale, punimet artizanale dhe produktet e shumëllojshme karakteristike e bënë panairin shumëngjyrësh dhe unik.

 

Një moment i rëndësishëm gjatë aktivitetit ishte dorëzimi i pajisjeve të projektit fermerëve. Në fund të aktivitetit, pjesëmarrësit vizituan fermën agrotouristike të Tahir Hysës, Kol Jubanit dhe Hajredin Selimajit. Gjatë panairit pjesëmarrësit patën mundësinë të shkëmbejnë eksperiencat e tyre, idetë dhe të diskutojnë problematika të ndryshme mes fermerëve që vijnë nga fusha të ndryshme të projektit.

 

Kjo ngjarje u përcoll në mediat lokale, duke shërbyer kështu dhe si një mjet sensibilizues për aktorë të ndryshëm në fushën e turizmit dhe agroturizmit të tillë si operatorët turistik kombëtar apo vendor, zyrat turistike informative dhe struktura të tjera në këtë fushë.

 

 

Panairi i Agroturizmit në Shishtavec

 

Me datën 5 Maj 2013, RASP (Programi i Mbështetjes së Shoqatave Rurale) në bashkëpunim me Këshillin e Qarkut dhe Komunën Shishtavec, organizuan në fshatin Novosej të Komunës Shishtavec – Kukës, Panairin e Agroturizmit në kuadër të projektit “FARM-TOUR  Zhvillimi i Agroturizmit në zonat Veriore të Shqipërisë dhe në atë Lindore të Malit të Zi”.

Aktiviteti u zhvillua në kuadrin e ditës së Shëngjergjit, një festë tradicionale mjaft e njohur dhe që shoqërohet nga një atmosferë mjaft festive me valle, lojëra e gara të ndryshme tradicionale.

Në panair morën pjesë fermerë të zonës si dhe fermerë nga Margegaj dhe Fierza të Rrethit të Tropojës.  Fermerët u paraqitën me produkte bujqësore dhe blegtorale si dhe nënproduktet e tyre, gatime tradicionale, punime artizanale karakteristike të zonës dhe objekte të tjera që lidhen me Agroturizmin.   Qëllimi i këtij panairi ishte, si njohja dhe promovimi i këtyre produkteve dhe traditës që i shoqëron, ashtu edhe demonstrimi i ambalazhimit, etiketimit dhe elementëve të tjerë të marketingut dhe sigurisë ushqimore. Ky prezantim i shërben sensibilizimit të aktorëve të ndryshëm të fushës së turimit dhe agroturizmit, si operatorët turistikë lokale dhe kombëtare, zyrat e informacionit turistik, dhe struktura të tjera të fushës.

Një element tjetër i rëndësishëm i panairit ishte shkëmbimi i eksperiencës me fermerët e zonave të ndryshme të projektit.

Në panair morën pjesë drejtues të Pushtetit Lokal të qarkut të Kukësit, Kryetarët e komunave të përfshira në Projekt, përfaqësues të istitucioneve dhe administratës shtetërore, përfaqësues të organizatave të ndryshme lokale, operatorë turistikë, si dhe një numër i madh turistësh vendas por edhe të huaj.

Ky event u transmetua në mediat lokale dhe kombëtare.

 

 

Për njoftime më të vjetra, ju lutem klikoni këtu.

 

 

TË REJAT E FUNDIT

Na kontaktoni më poshtë:

Rr. "Dritan Hoxha", Pall. TeknoProjekt, shkalla 2, ap.28 PO.Box 2415/1, , 1001

office@rasp.org.al

RURAL

ASSOCIATION

SUPPORT

PROGRAMME

|   © 2013 . Rasp.org.al  -  All rights reserved.

Designer:

Submitting Form...

The server encountered an error.

Form received.